Basketball is fun

Nếu tính năng chấm điểm phát âm không hoạt động, bạn vui lòng mở website trên máy tính hoặc laptop bằng trình duyệt Chrome và cho phép sử dụng Microphone nhé!

Mẹo: nếu máy tính không nhận diện được từ vựng bạn đã đọc, bạn có thể đọc thêm từ "hey" trước mỗi từ vựng nhé. Ví dụ: thay vì nói "apple", bạn có thể nói "hey apple".Story 5: Basketball is fun
/ˈstɔːrɪ faɪv ˈbɑːskɪtbɔːl ɪz fʌn/
Câu chuyện 5: Bóng rổ thật vui

my uncle gave me a basketball for my birthday
/maɪ ˈʌŋkl geɪv miː ə ˈbɑːskɪtbɔːl fə maɪ ˈbɜːθdeɪ/
chú tôi đã tặng tôi một quả bóng rổ vào ngày sinh nhật của tôi

Uncle showed me how to bounce the ball
/ˈʌŋkl ʃəʊd miː haʊ tə baʊns ðə bɔːl/
Bác chỉ cho em cách tung bóng đi

at first I could only bounce the ball a few times
/ət fɜːst aɪ kʊd ˈəʊnlɪ baʊns ðə bɔːl ə fjuː taɪmz/
lúc đầu tôi chỉ có thể đập bóng vài lần

with practice I could bounce the ball up to 10 11 12 20
/wɪð ˈpræktɪs aɪ kʊd baʊns ðə bɔːl ʌp tə ten ɪˈlevn twelv ˈtwentɪ/
khi luyện tập tôi có thể nảy bóng lên tới 10 11 12 20

30 and 100 times
/ˈθɜːtɪ ənd wʌn ˈhʌndrəd taɪmz/
30 và 100 lần

I was so excited
/aɪ wəz səʊ ɪkˈsaɪtɪd/
tôi đã rất hào hứng

I wish I could put the ball in the net
/aɪ wɪʃ aɪ kʊd pʊt ðə bɔːl ɪn ðə net/
Ước gì tôi có thể đưa bóng vào lưới

I did it
/aɪ dɪd ɪt/
Tôi đã làm nó

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO