Dạy con song ngữ – Brush Teeth – Đánh Răng

You should brush your teeth three times a day.
/jʊ ʃəd brʌʃ jə tiːθ θriː taɪmz ə deɪ/
Con nên đánh răng ba lần một ngày.

Brush your teeth properly.
/brʌʃ jə tiːθ ˈprɒpəlɪ/
Đánh răng đàng quàng nào.

Brush up and down.
/brʌʃ ʌp ənd daʊn/
Chải lên và xuống.

Don’t forget to brush deep inside.
/dəʊnt fəˈget tə brʌʃ diːp ˈɪnˈsaɪd/
Đừng quên chải sâu vào bên trong.

Clean your teeth and gums thoroughly.
/kliːn jə tiːθ ənd gʌmz ˈθʌrəlɪ/
Đánh sạch răng và nướu của con thật kỹ nha.

Don’t forget to brush your tongue.
/dəʊnt fəˈget tə brʌʃ jə tʌŋ/
Đừng quên chải lưỡi của con nữa.

Gargle and spit.
/ˈgɑːgl ənd spɪt/
Súc miệng và nhổ ra.

Put only a little toothpaste on your toothbrush.
/pʊt ˈəʊnlɪ ə ˈlɪtl ˈtuːθpeɪst ɒn jə ˈtuːθbrʌʃ/
Chỉ bôi một ít kem đánh răng lên bàn chải đánh răng của con thôi.

Kid: Mom, squeeze the toothpaste for me.
/mɒm skwiːz ðə ˈtuːθpeɪst fə miː/
Mẹ bóp kem đánh răng giúp con nhé.

Kid: We’re out of toothpaste.
/wɪə aʊt əv ˈtuːθpeɪst/
Chúng ta hết kem đánh răng rồi.

Brush for three minutes.
/brʌʃ fə θriː ˈmɪnɪts/
Đánh răng trong ba phút.

Kid: Has it been three minutes yet?
/həz ɪt biːn θriː ˈmɪnɪts jet/
Đã ba phút chưa?

Don’t leave the water running.
/dəʊnt liːv ðə ˈwɔːtə ˈrʌnɪŋ/
Đừng để nước chảy không như thế.

Kid: I hate brushing my teeth.
/aɪ heɪt ˈbrʌʃɪŋ maɪ tiːθ/
Con không thích đáng răng chút nào.

Kid: Brush my teeth for me, Mom.
/brʌʃ maɪ tiːθ fə miː mɒm/
Đánh răng cho con đi mẹ.

Brush your teeth well, or they will turn black.
/brʌʃ jə tiːθ wel ə ðeɪ wɪl tɜːn blæk/
Con hãy đánh răng thật kỹ nếu không chúng sẽ chuyển sang màu đen đó.

If you don’t take care of your teeth, you’ll get cavities.
/ɪf jʊ dəʊnt teɪk keə əv jə tiːθ juːl get ˈkævɪtɪz/
Nếu không chăm sóc răng miệng, con sẽ bị sâu răng.

If you don’t brush well, you’ll have bad breath.
/ɪf jʊ dəʊnt brʌʃ wel juːl həv bæd breθ/
Nếu không chải răng kỹ, con sẽ bị hôi miệng.

Don’t brush your teeth the wrong way.
/dəʊnt brʌʃ jə tiːθ ðə rɒŋ weɪ/
Đừng đánh răng sai cách.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Chúng tôi đã phát hiện thấy bạn đang sử dụng tiện ích mở rộng để chặn quảng cáo. Vui lòng hỗ trợ chúng tôi bằng cách vô hiệu hóa các trình chặn quảng cáo này.

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO