365 crazy English – Day 21

Nếu tính năng chấm điểm phát âm không hoạt động, bạn vui lòng mở website trên máy tính hoặc laptop bằng trình duyệt Chrome và cho phép sử dụng Microphone nhé!

Mẹo: nếu máy tính không nhận diện được từ vựng bạn đã đọc, bạn có thể đọc thêm từ "hey" trước mỗi từ vựng nhé. Ví dụ: thay vì nói "apple", bạn có thể nói "hey apple".

You should take advantage of it.
/jʊ ʃəd teɪk ədˈvɑːntɪʤ əv ɪt/
Bạn nên tận dụng lợi thế đi.

You will be better off.
/jʊ wɪl biː ˈbetə ɒf/
Bạn sẽ tốt hơn, tình trạng của bạn sẽ tốt hơn.

You will have to wait and see.
/jʊ wɪl həv tə weɪt ənd siː/
Hãy đợi đấy.

You’ll get used to it.
/juːl get juːst tʊ ɪt/
Rồi bạn sẽ quen thôi.

You’ve dialed the wrong number.
/juːv ˈdaɪəld ðə rɒŋ ˈnʌmbə/
Bạn đã gọi nhầm số rồi.

You’ve got a point there.
/juːv gɒt ə pɔɪnt ðeə/
Bạn có lý về điều đó.

You’ve got it.
/juːv gɒt ɪt/
Bạn đã làm được rồi.

You’ve made a good choive.
/juːv meɪd ə gʊd (choive)/
Bạn đã lựa chọn đúng.

Your satisfaction is guaranteed.
/jə ˌsætɪsˈfækʃən ɪz ˌgærənˈtiːd/
Đảm bảo bạn sẽ được vừa lòng.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Chúng tôi đã phát hiện thấy bạn đang sử dụng tiện ích mở rộng để chặn quảng cáo. Vui lòng hỗ trợ chúng tôi bằng cách vô hiệu hóa các trình chặn quảng cáo này.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock