Dạy con song ngữ – Wash your face – Rửa mặt

Nếu tính năng chấm điểm phát âm không hoạt động, bạn vui lòng mở website trên máy tính hoặc laptop bằng trình duyệt Chrome và cho phép sử dụng Microphone nhé!

Mẹo: nếu máy tính không nhận diện được từ vựng bạn đã đọc, bạn có thể đọc thêm từ "hey" trước mỗi từ vựng nhé. Ví dụ: thay vì nói "apple", bạn có thể nói "hey apple".

Get up to wash your face.
/get ʌp tə wɒʃ jə feɪs/
Dậy đi rửa mặt đi con.

Wash your face and brush your teeth.
/wɒʃ jə feɪs ənd brʌʃ jə tiːθ/
Rửa mặt và đánh răng nha con.

Wash your neck, too.
/wɒʃ jə nek tuː/
Rửa cả cổ nữa.

Who wants to wash up first?
/huː wɒnts tə wɒʃ ʌp fɜːst/
Ai muốn tắm trước nào?

Want Mom to help you?
/wɒnt mɒm tə help jʊ/
Có muốn mẹ giúp con không?

Kid: Can you help me, Mom?
/kæn jʊ help miː mɒm/
Mẹ ơi, giúp con với.

Kid: If I do it by myself, I will get my clothes wet.
/ɪf aɪ duː ɪt baɪ maɪˈself aɪ wɪl get maɪ kləʊðz wet/
Nếu con tự làm một mình, con sẽ đổ mồ hôi ướt áo hết.

Kid: I don’t want to clean my face!
/aɪ dəʊnt wɒnt tə kliːn maɪ feɪs/
Con không muốn rửa mặt!

Kid: I’ll wash myself after I eat.
/aɪl wɒʃ maɪˈself ˈɑːftə aɪ iːt/
Con sẽ tắm rửa sau khi ăn xong.

Are you done?
/ə jʊ dʌn/
Con xong chưa?

Kid: I’m working, Mommy.
/aɪm ˈwɜːkɪŋ ˈmɒmi/
Con đang làm đây.

Get a clean towel.
/get ə kliːn ˈtaʊəl/
Đi lấy một chiếc khăn sạch nào.

Kid: Mom, there’s no towel.
/mɒm ðeəz nəʊ ˈtaʊəl/
Mẹ ơi, không có khăn tắm.

Kid: om, can you get me a towel?
/mɒm kæn jʊ get miː ə ˈtaʊəl/
Mẹ ơi, lấy cho con một chiếc khăn tắm được không?

You look pretty after cleaning.
/jʊ lʊk ˈprɪtɪ ˈɑːftə ˈkliːnɪŋ/
Trông con sạch sẽ sau khi tắm xong đó.

Watch out for the slippery floor.
/wɒʧ aʊt fə ðə ˈslɪpərɪ flɔː/
Hãy coi chừng sàn nhà trơn trượt.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Chúng tôi đã phát hiện thấy bạn đang sử dụng tiện ích mở rộng để chặn quảng cáo. Vui lòng hỗ trợ chúng tôi bằng cách vô hiệu hóa các trình chặn quảng cáo này.

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO