Dạy con song ngữ – Good morning – Chào buổi sáng

Nếu tính năng chấm điểm phát âm không hoạt động, bạn vui lòng mở website trên máy tính hoặc laptop bằng trình duyệt Chrome và cho phép sử dụng Microphone nhé!

Mẹo: nếu máy tính không nhận diện được từ vựng bạn đã đọc, bạn có thể đọc thêm từ "hey" trước mỗi từ vựng nhé. Ví dụ: thay vì nói "apple", bạn có thể nói "hey apple".

Kid: Good morning, Mom and Dad!
/gʊd ˈmɔːnɪŋ mɒm ənd dæd/
Chào ba mẹ buổi sáng!

Did you sleep well?
/dɪd jʊ sliːp wel/
Tối qua con có ngủ ngon không?

Hey! Did you get a good night’s sleep?
/heɪ/ /dɪd jʊ get ə gʊd naɪts sliːp/
Tối qua con ngủ có ngon không?

Did you sleep tight, my sweetie?
/dɪd jʊ sliːp taɪt maɪ ˈswiːtɪ/
Con yêu, con ngủ có ngon không?

You slept in.
/jʊ slept ɪn/
Con ngủ nướng quá rồi.

Was it not chilly at night?
/wəz ɪt nɒt ˈʧɪlɪ ət naɪt/
Tối qua không quá lạnh chứ?

You’re already awake? Why so early?
/jə ɔːlˈredɪ əˈweɪk/ /waɪ səʊ ˈɜːlɪ/
Con đã tỉnh giấc rồi à? Sao nay dậy sớm vậy?

Whoa! I’ve never seen this before!
/wəʊ/ /aɪv ˈnevə siːn ðɪs bɪˈfɔː/
Wao, mẹ chưa bao giờ thấy như vậy trước đây.

Kid: My eyes just opened.
/maɪ ˈaɪz ʤʌst ˈəʊpənd/
Con chỉ vừa mở mắt.

Seems like you’re in a good mood.
/siːmz laɪk jə ɪn ə gʊd muːd/
Trông con có vẻ tươi tắn hén.

You look happy after a good night’s sleep.
/jʊ lʊk ˈhæpɪ ˈɑːftə ə gʊd naɪts sliːp/
Trông con có vẻ khỏe khắn sau một giấc ngủ ngon.

Why do you look grumpy this morning?
/waɪ duː jʊ lʊk ˈgrʌmpɪ ðɪs ˈmɔːnɪŋ/
Tại sao sáng nay trông con có vẻ gắt gỏng?

Kid: I’m still sleepy.
/aɪm stɪl ˈsliːpɪ/
Con vẫn còn buồn ngủ.

You should say hello first thing in the morning.
/jʊ ʃəd seɪ ˈheˈləʊ fɜːst θɪŋ ɪn ðə ˈmɔːnɪŋ/
Con nên nói xin chào vào đầu buổi sáng.

You should say, “Good morning!”
/jʊ ʃəd seɪ gʊd ˈmɔːnɪŋ/
Con nên nói “Chào buổi sáng”.

Let’s kiss and say, “Good morning!”
/lets kɪs ənd seɪ gʊd ˈmɔːnɪŋ/
Hãy hôn mẹ và nói “Chào buổi sáng!” nào.

Did you have sweet dreams?
/dɪd jʊ həv swiːt driːmz/
Tối qua con có mơ những giấc mơ ngọt ngào không?

Kid: Mom, want to hear about my dreams?
/mɒm wɒnt tə hɪə əˈbaʊt maɪ driːmz/
Mẹ ơi, mẹ có muốn nghe về giấc mơ của con không?

Can you wake up your brother?
/kæn jʊ weɪk ʌp jə ˈbrʌðə/
Con có thể đánh thức anh trai của con không?

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Chúng tôi đã phát hiện thấy bạn đang sử dụng tiện ích mở rộng để chặn quảng cáo. Vui lòng hỗ trợ chúng tôi bằng cách vô hiệu hóa các trình chặn quảng cáo này.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock