400 crazy English – Lesson 2

Nếu tính năng chấm điểm phát âm không hoạt động, bạn vui lòng mở website trên máy tính hoặc laptop bằng trình duyệt Chrome và cho phép sử dụng Microphone nhé!

Mẹo: nếu máy tính không nhận diện được từ vựng bạn đã đọc, bạn có thể đọc thêm từ "hey" trước mỗi từ vựng nhé. Ví dụ: thay vì nói "apple", bạn có thể nói "hey apple".

I’m on holiday
/aɪm ɒn ˈhɒlədɪ/
Tôi đang đi nghỉ mát

I’m on business
/aɪm ɒn ˈbɪznɪs/
Tôi đi công tác

Why did you come to the UK?
/waɪ dɪd jʊ kʌm tə ðiː (UK)/
Tại sao bạn lại đến nước Anh?

I came here to work
/aɪ keɪm hɪə tə wɜːk/
Tôi đến đây làm việc

I came here to study
/aɪ keɪm hɪə tə ˈstʌdɪ/
Tôi đến đây học

I wanted to live abroad
/aɪ ˈwɒntɪd tə lɪv əˈbrɔːd/
Tôi muốn sống ở nước ngoài

How long have you lived here?
/haʊ lɒŋ həv jʊ lɪvd hɪə/
Bạn đã sống ở đây bao lâu rồi?

I’ve only just arrived
/aɪv ˈəʊnlɪ ʤʌst əˈraɪvd/
Tôi vừa mới đến

A few months
/ə fjuː mʌnθs/
Vài tháng

Just over two years
/ʤʌst ˈəʊvə tuː jɪəz/
Khoảng hơn 2 năm

How long are you planning to stay here?
/haʊ lɒŋ ə jʊ ˈplænɪŋ tə steɪ hɪə/
Bạn định sống ở đây bao lâu?

Another year
/əˈnʌðə jɪə/
1 năm nữa

Do you like it here?
/duː jʊ laɪk ɪt hɪə/
Bạn có thích ở đây không?

I like it a lot
/aɪ laɪk ɪt ə lɒt/
Mình rất thích

What do you like about it?
/wɒt duː jʊ laɪk əˈbaʊt ɪt/
Bạn thích ở đây ở điểm nào?

I like the food
/aɪ laɪk ðə fuːd/
Tôi thích đồ ăn

I like the weather
/aɪ laɪk ðə ˈweðə/
Tôi thích thời tiết

I like the people
/aɪ laɪk ðə ˈpiːpl/
Tôi thích con người

When’s your birthday?
/wenz jə ˈbɜːθdeɪ/
Khi nào đến sinh nhật bạn?

Who do you live with?
/huː duː jʊ lɪv wɪð/
Bạn ở với ai?

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO