400 crazy English – Lesson 3

Nếu tính năng chấm điểm phát âm không hoạt động, bạn vui lòng mở website trên máy tính hoặc laptop bằng trình duyệt Chrome và cho phép sử dụng Microphone nhé!

Mẹo: nếu máy tính không nhận diện được từ vựng bạn đã đọc, bạn có thể đọc thêm từ "hey" trước mỗi từ vựng nhé. Ví dụ: thay vì nói "apple", bạn có thể nói "hey apple".

Do you live with anybody?
/duː jʊ lɪv wɪð ˈenɪˌbɒdɪ/
Bạn có ở với ai không?

I live with a friend
/aɪ lɪv wɪð ə frend/
Tôi ở với 1 người bạn

Do you live on your own?
/duː jʊ lɪv ɒn jə əʊn/
Bạn ở 1 mình à

I share with one other person
/aɪ ʃeə wɪð wʌn ˈʌðə ˈpɜːsn/
Mình ở với 1 người nữa

What’s your email address?
/wɒts jə ˈiːmeɪl əˈdres/
Địa chỉ email của bạn là gì?

Could I take your phone number?
/kʊd aɪ teɪk jə fəʊn ˈnʌmbə/
Cho mình số điện thoại của bạn được không?

Are you on Facebook?
/ə jʊ ɒn ˈfeɪsbʊk/
Bạn có dùng facebook không?

Do you have any brothers or sisters?
/duː jʊ həv ˈenɪ ˈbrʌðəz ə ˈsɪstəz/
Bạn có anh chị em không?

Yes, I’ve got a brother.
/jes aɪv gɒt ə ˈbrʌðə/
Tôi có một em trai

No, I’m an only child
/nəʊ aɪm ən ˈəʊnlɪ ʧaɪld/
Không, tôi là con một

Do you have any children?
/duː jʊ həv ˈenɪ ˈʧɪldrən/
Bạn có con không?

I don’t have any children
/aɪ dəʊnt həv ˈenɪ ˈʧɪldrən/
Tôi không có con

Do you have any grandchildren?
/duː jʊ həv ˈenɪ grænd ˈʧɪldrən/
Ông/Bà có cháu không/em>

Are your parents still alive?
/ə jə ˈpeərənts stɪl əˈlaɪv/
Bố mẹ bạn còn sống chứ?

Where do your parents live?
/weə duː jə ˈpeərənts lɪv/
Bố mẹ bạn sống ở đâu?

What does your father do?
/wɒt dʌz jə ˈfɑːðə duː/
Bố bạn làm nghề gì?

Do you have a boyfriend?
/duː jʊ həv ə ˈbɔɪfrend/
Bạn có bạn trai chưa?

Are you seeing anyone?
/ə jʊ ˈsiːɪŋ ˈenɪwʌn/
Bạn có đang hẹn hò với ai không?

I’m seeing someone
/aɪm ˈsiːɪŋ ˈsʌmwʌn/
Tôi đang hẹn hò.

What are their names?
/wɒt ə ðeə neɪmz/
Họ tên gì ?

They’re called Neil and Anna
/ðə kɔːld niːl ənd ˈænə/
Họ tên là Neil và Anna

What’s his name?
/wɒts hɪz neɪm/
Anh ấy tên gì?

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.