400 crazy English – Lesson 4

Nếu tính năng chấm điểm phát âm không hoạt động, bạn vui lòng mở website trên máy tính hoặc laptop bằng trình duyệt Chrome và cho phép sử dụng Microphone nhé!

Mẹo: nếu máy tính không nhận diện được từ vựng bạn đã đọc, bạn có thể đọc thêm từ "hey" trước mỗi từ vựng nhé. Ví dụ: thay vì nói "apple", bạn có thể nói "hey apple".

What do you like doing in your spare time?
/wɒt duː jʊ laɪk ˈduːɪŋ ɪn jə speə taɪm/
Bạn thích làm gì khi có thời gian rãnh rỗi?

I like listening to music
/aɪ laɪk ˈlɪsnɪŋ tə ˈmjuːzɪk/
Tôi thích nghe nhạc

I love going out
/aɪ lʌv ˈgəʊɪŋ aʊt/
Tôi thích đi chơi

I enjoy travelling
/aɪ ɪnˈʤɔɪ ˈtrævlɪŋ/
Tôi thích đi du lịch

I don’t like nightclubs
/aɪ dəʊnt laɪk ˈnaɪtklʌbz/
Tôi không thích các câu lạc bộ đêm

I’m interested in languages
/aɪm ˈɪntrɪstɪd ɪn ˈlæŋgwɪʤɪz/
Tôi quan tâm đến ngôn ngữ

Have you seen any good films recently
/həv jʊ siːn ˈenɪ gʊd fɪlmz ˈriːsntlɪ/
Gần đây bạn có xem bộ phim nào hay không?

Do you play any sports?
/duː jʊ pleɪ ˈenɪ spɔːts/
Bạn có chơi môn thể thao nào không?

Yes, I play football
/jes aɪ pleɪ ˈfʊtbɔːl/
Có, tôi chơi đá bóng

Which team do you support?
/wɪʧ tiːm duː jʊ səˈpɔːt/
Bạn cổ vũ đội nào?

I support Manchester United
/aɪ səˈpɔːt ˈmæntʃestər ˈjʊˈnaɪtɪd/
TôicổvũMU

Do you play any instruments?
/duː jʊ pleɪ ˈenɪ ˈɪnstrʊmənts/
Bạn có chơi nhạc cụ nào không?

I’m in a band
/aɪm ɪn ə bænd/
Tôi chơi trong ban nhạc

I sing in a choir
/aɪ sɪŋ ɪn ə ˈkwaɪə/
Tôi hát trong đội hợp xướng

What sort of music do you like?
/wɒt sɔːt əv ˈmjuːzɪk duː jʊ laɪk/
Bạn thích loại nhạc nào?

Lost of different stuff
/lɒst əv ˈdɪfrənt stʌf/
Nhiều thể loại khác nhau

Have you got any favourite bands?
/həv jʊ gɒt ˈenɪ ˈfeɪvərɪt bændz/
Bạn có yêu thích ban nhạc nào không?

What sort of work do you do?
/wɒt sɔːt əv wɜːk duː jʊ duː/
Bạn làm loại công việc gì?

I work as a programer
/aɪ wɜːk æz ə ˈprəʊgræmə/
Tôi làm nghề lập trình máy tính

What line of work are you in?
/wɒt laɪn əv wɜːk ə jʊ ɪn/
Bạn làm trong ngành gì?

I work in sales
/aɪ wɜːk ɪn seɪlz/
Tôi làm trong kinh doanh

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock