400 crazy English – Lesson 5

Nếu tính năng chấm điểm phát âm không hoạt động, bạn vui lòng mở website trên máy tính hoặc laptop bằng trình duyệt Chrome và cho phép sử dụng Microphone nhé!

Mẹo: nếu máy tính không nhận diện được từ vựng bạn đã đọc, bạn có thể đọc thêm từ "hey" trước mỗi từ vựng nhé. Ví dụ: thay vì nói "apple", bạn có thể nói "hey apple".

I stay at home and look after the children
/aɪ steɪ ət həʊm ənd lʊk ˈɑːftə ðə ˈʧɪldrən/
Tôi ở nhà trông con

I’m a housewife
/aɪm ə ˈhaʊswaɪf/
Tôi là nội trợ

I’ve got a part-time job
/aɪv gɒt ə ˈpɑːttaɪm ʤɒb/
Tôi làm việc bán thời gian

I’m unemployed
/aɪm ˈʌnɪmˈplɔɪd/
Tôi đang thất nghiệp

I’m looking for work
/aɪm ˈlʊkɪŋ fə wɜːk/
Tôi đang tìm việc

I’ve been made redundant
/aɪv biːn meɪd rɪˈdʌndənt/
Tôi vừa bị sa thải

I’m retired
/aɪm rɪˈtaɪəd/
Tôi đã nghỉ hưu

Who do you work for?
/huː duː jʊ wɜːk fə/
Bạn làm việc cho công ty nào?

I work for an investment bank
/aɪ wɜːk fər ən ɪnˈvestmənt bæŋk/
Tôi làm việc cho 1 ngân hàng đầu tư

I work for myself
/aɪ wɜːk fə maɪˈself/
Tôi tự làm chủ

I have my own business
/aɪ həv maɪ əʊn ˈbɪznɪs/
Tôi có công ty riêng

I’ve just started at IBM
/aɪv ʤʌst ˈstɑːtɪd ət (IBM)/
Tôi mới về làm cho công ty IBM

Where do you work?
/weə duː jʊ wɜːk/
Bạn làm việc ở đâu?

I work in a bank
/aɪ wɜːk ɪn ə bæŋk/
Tôi làm việc ở ngân hàng

I’m training to be an engineer
/aɪm ˈtreɪnɪŋ tə biː ən ˌenʤɪˈnɪə/
Tôi được đào tạo để trở thành kĩ sư

I’m a trainee accountant
/aɪm ə treɪˈniː əˈkaʊntənt/
Tôi là tập sự kế toán

I’m on a course at the moment
/aɪm ɒn ə kɔːs ət ðə ˈməʊmənt/
Hiện giờ mình đang tham gia 1 khóa học

I’m on work experience
/aɪm ɒn wɜːk ɪksˈpɪərɪəns/
Tôi đang đi thực tập

Are you a student?
/ə jʊ ə ˈstjuːdənt/
Bạn có phải là sinh viên không?

What do you study?
/wɒt duː jʊ ˈstʌdɪ/
Bạn học ngành gì?

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock