400 crazy English – Lesson 6

Nếu tính năng chấm điểm phát âm không hoạt động, bạn vui lòng mở website trên máy tính hoặc laptop bằng trình duyệt Chrome và cho phép sử dụng Microphone nhé!

Mẹo: nếu máy tính không nhận diện được từ vựng bạn đã đọc, bạn có thể đọc thêm từ "hey" trước mỗi từ vựng nhé. Ví dụ: thay vì nói "apple", bạn có thể nói "hey apple".

I’m studying economics
/aɪm ˈstʌdɪɪŋ ˌiːkəˈnɒmɪks/
Tôi học kinh tế

Where do you study?
/weə duː jʊ ˈstʌdɪ/
Bạn học ở đâu?

Which university are you at?
/wɪʧ ˌjuːnɪˈvɜːsɪtɪ ə jʊ ət/
Bạn học trường đại học nào?

I’m at Liverpool university
/aɪm ət ˈlɪvəpuːl ˌjuːnɪˈvɜːsɪtɪ/
Tôi học đại học liverpool

Which year are you in?
/wɪʧ jɪə ə jʊ ɪn/
Bạn học năm thứ mấy?

I’m in my final year
/aɪm ɪn maɪ ˈfaɪnl jɪə/
Tôi học năm cuối

Do you have any exams coming up?
/duː jʊ həv ˈenɪ ɪgˈzæmz ˈkʌmɪŋ ʌp/
Bạn có kì thi nào sắp tới không?

I’ve just graduated
/aɪv ʤʌst ˈgrædjʊətɪd/
Tôi vừa tốt nghiệp

Did you go to university?
/dɪd jʊ gəʊ tə ˌjuːnɪˈvɜːsɪtɪ/
Bạn có học đại học không?

Where did you go to university?
/weə dɪd jʊ gəʊ tə ˌjuːnɪˈvɜːsɪtɪ/
Trước kia bạn học đại học nào?

I went to Cambridge
/aɪ went tʊ ˈkeɪmbrɪdʒ/
Tôi học Trường Cambridge

What did you study?
/wɒt dɪd jʊ ˈstʌdɪ/
Trước kia bạn học ngành gì?

How many more years do you have to go?
/haʊ ˈmenɪ mɔː jɪəz duː jʊ həv tə gəʊ/
Bạn còn phải học bao nhiêu năm nữa?

What do you want to do when you’ve finished?
/wɒt duː jʊ wɒnt tə duː wen juːv ˈfɪnɪʃt/
Sau khi học xong ban muốn làm gì?

Get a job
/get ə ʤɒb/
Đi làm

I don’t know what I want to do after university
/aɪ dəʊnt nəʊ wɒt aɪ wɒnt tə duː ˈɑːftə ˌjuːnɪˈvɜːsɪtɪ/
Mình chưa biết làm gì khi học xong đại học

What religion are you?
/wɒt rɪˈlɪʤən ə jʊ/
Bạn theo tôn giáo nào?

I’m a Christian
/aɪm ə ˈkrɪstjən/
Tôi theo đạo thiên chúa

Do you believe in God?
/duː jʊ bɪˈliːv ɪn gɒd/
Bạn có tin vào chúa không?

I believe in God
/aɪ bɪˈliːv ɪn gɒd/
Mình tin vào chúa

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock