400 crazy English – Lesson 7

Nếu tính năng chấm điểm phát âm không hoạt động, bạn vui lòng mở website trên máy tính hoặc laptop bằng trình duyệt Chrome và cho phép sử dụng Microphone nhé!

Mẹo: nếu máy tính không nhận diện được từ vựng bạn đã đọc, bạn có thể đọc thêm từ "hey" trước mỗi từ vựng nhé. Ví dụ: thay vì nói "apple", bạn có thể nói "hey apple".

Is there a church near here?
/ɪz ðeə ə ʧɜːʧ nɪə hɪə/
Gần đây có nhà thờ nào không?

Can I buy you a drink?
/kæn aɪ baɪ jʊ ə drɪŋk/
Anh mua cho em đồ uống gì đó nhé?

Are you on your own?
/ə jʊ ɒn jə əʊn/
Bạn đi 1 mình à?

Would you like to join us?
/wʊd jʊ laɪk tə ʤɔɪn ʌs/
Bạn có muốn tham gia cùng chúng tôi không?

Do you come here often?
/duː jʊ kʌm hɪə ˈɒfn/
Bạn có thường xuyên đến đây không?

Is this your first time here?
/ɪz ðɪs jə fɜːst taɪm hɪə/
Đây có phải lần đầu tiên bạn đến đây không?

Have you been here before?
/həv jʊ biːn hɪə bɪˈfɔː/
Bạn đến đây bao giờ chưa?

Would you like to dance?
/wʊd jʊ laɪk tə dɑːns/
Bạn có muốn nhảy không?

Do you want to go for a drink sometime?
/duː jʊ wɒnt tə gəʊ fər ə drɪŋk ˈsʌmtaɪm/
Bạn có muốn khi nào đó mình đi uống nước k?

If you’d like to meet up sometime, let me know!
/ɪf juːd laɪk tə miːt ʌp ˈsʌmtaɪm let miː nəʊ/
Nếu khi nào bạn muốn gặp tôi thì báo tôi biết nhé!

Would you like to join me for a coffee?
/wʊd jʊ laɪk tə ʤɔɪn miː fər ə ˈkɒfɪ/
Bạn có muốn đi uống cafe với tôi không?

Do you fancy going to see a film sometime?
/duː jʊ ˈfænsɪ ˈgəʊɪŋ tə siː ə fɪlm ˈsʌmtaɪm/
Em có muốn khi nào đó mình đi xem phim k?

That sounds good
/ðæt saʊndz gʊd/
Nghe hấp dẫn đấy

Sorry, you’re not my type!
/ˈsɒrɪ jə nɒt maɪ taɪp/
Rất tiếc, bạn không phải là mẫu người của tôi!

Here’s my number
/hɪəz maɪ ˈnʌmbə/
Đây là số điện thoại của tôi

You look great
/jʊ lʊk greɪt/
Trông bạn tuyệt lắm

You look very nice tonight
/jʊ lʊk ˈverɪ naɪs təˈnaɪt/
Tối nay trông bạn rất tuyệt

I like your outfit
/aɪ laɪk jə ˈaʊtfɪt/
Tôi thích bộ đồ của bạn

You’re really good-looking
/jə ˈrɪəlɪ ˈgʊdˈlʊkɪŋ/
Trông bạn rất ưa nhìn

You’ve got beautiful eyes
/juːv gɒt ˈbjuːtəfʊl ˈaɪz/
Bạn có đôi mắt rất đẹp

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock