Dạy con song ngữ – Comb your hair – Chải tóc

Nếu tính năng chấm điểm phát âm không hoạt động, bạn vui lòng mở website trên máy tính hoặc laptop bằng trình duyệt Chrome và cho phép sử dụng Microphone nhé!

Mẹo: nếu máy tính không nhận diện được từ vựng bạn đã đọc, bạn có thể đọc thêm từ "hey" trước mỗi từ vựng nhé. Ví dụ: thay vì nói "apple", bạn có thể nói "hey apple".

Let’s comb your hair.
/lets kəʊm jə heə/
Lại buộc tóc nào con.

I will tie your hair pretty.
/aɪ wɪl taɪ jə heə ˈprɪtɪ/
Mẹ sẽ buộc tóc cho con thật đẹp.

Do you want it tied in a ponytail or pigtails?
/duː jʊ wɒnt ɪt ˈtaɪd ɪn ə ˈpəʊnɪteɪl ə ˈpɪgteɪlz/
Con muốn buộc tóc theo kiểu đuôi ngựa hay thắc bím?

Let me part your hair.
/let miː pɑːt jə heə/
Để mẹ chia tóc cho bạn.

Don’t move.
/dəʊnt muːv/
Đừng ngọ ngậy nữa.

Your hair has grown a lot.
/jə heə həz grəʊn ə lɒt/
Tóc con mọc nhiều quá.

Your hair is fluffy.
/jə heə ɪz ˈflʌfɪ/
Tóc con mềm mượt ghê.

You need a haircut at a beauty shop.
/jʊ niːd ə ˈheəkʌt ət ə ˈbjuːtɪ ʃɒp/
Con cần cắt tóc tại một cửa hàng làm đẹp.

Do you want a hairpin?
/duː jʊ wɒnt ə ˈheəpɪn/
Con có muốn kẹp tóc không?

Do you want a hairband?
/duː jʊ wɒnt ə ˈheəbænd/
Con có muốn băng đô tóc không?

Which hairband do you want?
/wɪʧ ˈheəbænd duː jʊ wɒnt/
Con muốn dây buộc tóc nào?

Your hair is tangled up, so I can’t comb it.
/jə heə ɪz ˈtæŋgld ʌp səʊ aɪ kɑːnt kəʊm ɪt/
Tóc con rối quá, mẹ không thể chải được.

Kid: Brush my hair softly.
/brʌʃ maɪ heə ˈsɒftli/
Chải tóc con nhẹ thôi mẹ.

Kid: Mom that hurts!
/mɒm ðæt hɜːts/
Mẹ ơi, đau quá!

Want me to braid your hair?
/wɒnt miː tə breɪd jə heə/
Muốn mẹ tết tóc cho con không?

Let me put your hair up.
/let miː pʊt jə heə ʌp/
Để mẹ cột tóc cho con.

Can you hand me the hairpin?
/kæn jʊ hænd miː ðə ˈheəpɪn/
Con có thể đưa cho mẹ chiếc kẹp tóc được không?

Please bring me the comb.
/pliːz brɪŋ miː ðə kəʊm/
Đưa mẹ cái lược nào.

Kid: Can you tie my hair?
/kæn jʊ taɪ maɪ heə/
Mẹ buộc tóc giúp con nha.

Kid: Can you cut my bangs?
/kæn jʊ kʌt maɪ bæŋz/
Mẹ có thể cắt tóc mái của con được không?

Kid: My hair is poking me in my eyes.
/maɪ heə ɪz ˈpəʊkɪŋ miː ɪn maɪ ˈaɪz/
Tóc chọc vào mắt con.

Kid: Can you tie my hair like you did yesterday?
/kæn jʊ taɪ maɪ heə laɪk jʊ dɪd ˈjestədɪ/
Mẹ có thể buộc tóc cho con như hôm qua được không?

Kid: I don’t like this hairstyle.
/aɪ dəʊnt laɪk ðɪs ˈheəstaɪl/
Con không thích kiểu tóc này.

Kid: Can you tie it again, please?
/kæn jʊ taɪ ɪt əˈgen pliːz/
Mẹ có thể buộc nó lại được không?

Kid: I want to untie my hair today.
/aɪ wɒnt tʊ ˈʌnˈtaɪ maɪ heə təˈdeɪ/
Hôm nay con muốn xõa tóc.

Kid: Tie my hair in a ponytail.
/taɪ maɪ heə ɪn ə ˈpəʊnɪteɪl/
Buộc tóc con theo kiểu đuôi ngựa nha mẹ.

Kid: Tie my hair in pigtails.
/taɪ maɪ heə ɪn ˈpɪgteɪlz/
Buộc tóc con thành bím nha mẹ.

Kid: Don’t tie it too hard.
/dəʊnt taɪ ɪt tuː hɑːd/
Đừng buộc nó chặt quá.

Do you want your bangs to grow?
/duː jʊ wɒnt jə bæŋz tə grəʊ/
Con có muốn tóc mái của con dài ra không?

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Chúng tôi đã phát hiện thấy bạn đang sử dụng tiện ích mở rộng để chặn quảng cáo. Vui lòng hỗ trợ chúng tôi bằng cách vô hiệu hóa các trình chặn quảng cáo này.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock