Dạy con song ngữ – Dress yourself – Tự mặc đồ

Nếu tính năng chấm điểm phát âm không hoạt động, bạn vui lòng mở website trên máy tính hoặc laptop bằng trình duyệt Chrome và cho phép sử dụng Microphone nhé!

Mẹo: nếu máy tính không nhận diện được từ vựng bạn đã đọc, bạn có thể đọc thêm từ "hey" trước mỗi từ vựng nhé. Ví dụ: thay vì nói "apple", bạn có thể nói "hey apple".

Change your clothes.
/ʧeɪnʤ jə kləʊðz/
Thay đồ đi con.

Kid: What should I wear?
/wɒt ʃəd aɪ weə/
Con nên mặc đồ gì đây?

Look in your closet.
/lʊk ɪn jə ˈklɒzɪt/
Nhìn vào tủ quần áo của con đi.

Change into some comfortable clothes.
/ʧeɪnʤ ˈɪntuː sʌm ˈkʌmfətəbl kləʊðz/
Hãy thay một bộ quần áo thoải mái nào đó.

Change into some clean clothes.
/ʧeɪnʤ ˈɪntuː sʌm kliːn kləʊðz/
Hãy thay một bộ quần áo sạch nào.

Wear what you want to wear.
/weə wɒt jʊ wɒnt tə weə/
Con thích mặc bộ nào thì con mặc.

Change into what you wear at home.
/ʧeɪnʤ ˈɪntuː wɒt jʊ weə ət həʊm/
Thay đồ ở nhà đi con.

Kid: Can I wear this?
/kæn aɪ weə ðɪs/
Con có thể mặc cái này không?

Isn’t that too hot? Wear something else.
/ˈɪznt ðæt tuː hɒt/ /weə ˈsʌmθɪŋ els/
Không phải là quá nóng sao? Mặc cái gì khác đi con.

Kid: I’ll just stay in these clothes.
/aɪl ʤʌst steɪ ɪn ðiːz kləʊðz/
Con sẽ chỉ mặc bộ quần áo này thôi.

That’s dirty. Change now.
/ðæts ˈdɜːtɪ/ /ʧeɪnʤ naʊ/
Đồ dơ lắm rồi. Thay ngay bộ khác đi con.

Put your dirty clothes in the laundry basket.
/pʊt jə ˈdɜːtɪ kləʊðz ɪn ðə ˈlɔːndrɪ ˈbɑːskɪt/
Bỏ quần áo bẩn của con vào giỏ đựng đồ đi.

Change your underwear, too.
/ʧeɪnʤ jə ˈʌndəweə tuː/
Thay đồ lót luôn.

Put on the clothes that are ready.
/pʊt ɒn ðə kləʊðz ðæt ə ˈredɪ/
Mặc bộ nào đã sạch sẽ rồi đấy.

Kid: Mom, where are the clothes ready to wear?
/mɒm weə ə ðə kləʊðz ˈredɪ tə weə/
Mẹ ơi, quần áo mới giặt để ở đâu vậy?

What are you doing not getting dressed?
/wɒt ə jʊ ˈduːɪŋ nɒt ˈgetɪŋ drest/
Con đang làm gì mà không mặc quần áo vào?

You got dressed by yourself.
/jʊ gɒt drest baɪ jɔːˈself/
Con tự mặc quần áo luôn à.

Now you’re a big boy.
/naʊ jə ə bɪg bɔɪ/
Con trai của mẹ lớn rồi đấy.

Now you’re a big girl.
/naʊ jə ə bɪg gɜːl/
Con gái của mẹ lớn rồi đấy.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Chúng tôi đã phát hiện thấy bạn đang sử dụng tiện ích mở rộng để chặn quảng cáo. Vui lòng hỗ trợ chúng tôi bằng cách vô hiệu hóa các trình chặn quảng cáo này.

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO