Dạy con song ngữ – Wear clothes – Mặc quần áo

Nếu tính năng chấm điểm phát âm không hoạt động, bạn vui lòng mở website trên máy tính hoặc laptop bằng trình duyệt Chrome và cho phép sử dụng Microphone nhé!

Mẹo: nếu máy tính không nhận diện được từ vựng bạn đã đọc, bạn có thể đọc thêm từ "hey" trước mỗi từ vựng nhé. Ví dụ: thay vì nói "apple", bạn có thể nói "hey apple".

Let’s get changed.
/lets get ʧeɪnʤd/
Thay đồ đi con.

Can you get dressed by yourself?
/kæn jʊ get drest baɪ jɔːˈself/
Con tự mặc đồ được chứ?

Do you want Mom to help you?
/duː jʊ wɒnt mɒm tə help jʊ/
Con có muốn mẹ giúp không?

Fold your sleeves.
/fəʊld jə sliːvz/
Gấp tay áo của con lại.

Put on your hat.
/pʊt ɒn jə hæt/
Đội mũ lên con.

Your socks don’t match.
/jə sɒks dəʊnt mæʧ/
Tất của bạn không hợp lắm.

Where is your other sock?
/weə ɪz jə ˈʌðə sɒk/
Chiếc tất kia của con đâu?

Let’s zip up your pants.
/lets zɪp ʌp jə pænts/
Kéo quân lên đi con.

Let’s button your shirt.
/lets ˈbʌtn jə ʃɜːt/
Cài nút áo vào.

You buttoned your shirt wrong.
/jʊ ˈbʌtnd jə ʃɜːt rɒŋ/
Con cài sai nút áo rồi kìa.

You put on your shirt inside out.
/jʊ pʊt ɒn jə ʃɜːt ˈɪnˈsaɪd aʊt/
Con mặc ngược áo ra ngoài rồi.

Take off your underclothes.
/teɪk ɒf jə ˈʌndəkləʊðz/
Cởi đồ lót ra nha.

Let’s change into some new underwear.
/lets ʧeɪnʤ ˈɪntuː sʌm njuː ˈʌndəweə/
Hãy thay quần lót mới nào.

Kid: Can you help me put this on?
/kæn jʊ help miː pʊt ðɪs ɒn/
Mẹ có thể giúp con đeo cái này vào được không?

Kid: Can you unbutton my shirt?
/kæn jʊ ˈʌnˈbʌtn maɪ ʃɜːt/
Mẹ có thể cởi nút áo giúp được không?

Kid: Can you unzip me?
/kæn jʊ ʌnˈzɪp miː/
Mẹ kéo giúp con khóa quần được không?

Kid: This is too large.
/ðɪs ɪz tuː lɑːʤ/
Cái này quá nhỏ.

Kid: This is too small.
/ðɪs ɪz tuː smɔːl/
Cái này quá lớn.

These pants are too small now.
/ðiːz pænts ə tuː smɔːl naʊ/
Chiếc quần này giờ đã quá nhỏ.

You have outgrown these clothes.
/jʊ həv aʊtˈgrəʊn ðiːz kləʊðz/
Con đã lớn hơn những bộ quần áo này.

Kid: Do I look good Mom?
/duː aɪ lʊk gʊd mɒm/
Con trông có ổn không mẹ?

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Chúng tôi đã phát hiện thấy bạn đang sử dụng tiện ích mở rộng để chặn quảng cáo. Vui lòng hỗ trợ chúng tôi bằng cách vô hiệu hóa các trình chặn quảng cáo này.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock