Dạy con song ngữ – Dad goes to work – Bố đi làm

Nếu tính năng chấm điểm phát âm không hoạt động, bạn vui lòng mở website trên máy tính hoặc laptop bằng trình duyệt Chrome và cho phép sử dụng Microphone nhé!

Mẹo: nếu máy tính không nhận diện được từ vựng bạn đã đọc, bạn có thể đọc thêm từ "hey" trước mỗi từ vựng nhé. Ví dụ: thay vì nói "apple", bạn có thể nói "hey apple".

Daddy is going to work.
/ʌˈdædɪ ɪz ˈgəʊɪŋ tə wɜːk/
Bố chuẩn bị đi làm đây.

Daddy is leaving. Say goodbye.
/ʌˈdædɪ ɪz ˈliːvɪŋ/ /seɪ gʊdˈbaɪ/
Bố đang đi làm kìa. Tạm biệt bố đi con.

Say bye-bye, Sweetie.
/seɪ ˈbaɪbaɪ ˈswiːtɪ/
Tạm biệt nhé, cưng.

Kid: Have a good day, Dad!
/həv ə gʊd deɪ dæd/
Chúc một ngày tốt lành, bố!

Kid: Good luck, Dad!
/gʊd lʌk dæd/
Chúc may mắn, bố!

Give Daddy a kiss.
/gɪv ʌˈdædɪ ə kɪs/
Hãy hôn bố một cái nào.

Honey, want to polish Dad’s shoes.
/ˈhʌnɪ wɒnt tə ˈpəʊlɪʃ dædz ʃuːz/
Con yêu, con có muốn đánh giày cho bố không.

Kid: Let me get your shoes ready. Dad.
/let miː get jə ʃuːz ˈredɪ/ /dæd/
Để con chuẩn bị giày cho bố.

Call us if you’re going to be late.
/kɔːl ʌs ɪf jə ˈgəʊɪŋ tə biː leɪt/
Gọi 2 mẹ con nếu bố sắp bị trễ nhé.

Are you eating out with your coworker?
/ə jʊ ˈiːtɪŋ aʊt wɪð jə ˈkəʊ wɜːrkər/
Anh có đi ăn với đồng nghiệp không?

Kid: Come home early.
/kʌm həʊm ˈɜːlɪ/
Về nhà sớm nhé.

Kid: Don’t be too late, Dad.
/dəʊnt biː tuː leɪt dæd/
Đừng về trễ quá nha bố.

Kid: When are you coming back?
/wen ə jʊ ˈkʌmɪŋ bæk/
Khi nào bố về?

Kid: I want to go with you, Dad!
/aɪ wɒnt tə gəʊ wɪð jʊ dæd/
Con muốn đi với bố.

Kid: Come home early to play with me.
/kʌm həʊm ˈɜːlɪ tə pleɪ wɪð miː/
Bố về sớm và chơi với con nha.

Kid: Don’t drink and come home early.
/dəʊnt drɪŋk ənd kʌm həʊm ˈɜːlɪ/
Đừng đi nhậu và về trễ nha.

Kid: See you later, Dad!
/siː jʊ ˈleɪtə dæd/
Hẹn gặp lại bố!

Kid: Bring me some goodies when you get back.
/brɪŋ miː sʌm ˈgʊdɪz wen jʊ get bæk/
Mang cho con vài món quà khi bố về nha.

Kid: Dad, you look great!
/dæd jʊ lʊk greɪt/
Bố, trông bố tuyệt lắm!

Have fun all day, Sweetie.
/həv fʌn ɔːl deɪ ˈswiːtɪ/
Vui vẻ cả ngày nhé con yêu.

Dad will go to work.
/dæd wɪl gəʊ tə wɜːk/
Bố sẽ đi làm đây.

I’ll miss you while I work.
/aɪl mɪs jʊ waɪl aɪ wɜːk/
Bố sẽ nhớ con trong khi bố làm việc.

Dad will call you at lunch hour.
/dæd wɪl kɔːl jʊ ət lʌnʧ ˈaʊə/
Bố sẽ gọi cho con vào giờ ăn trưa.

Shall I bring you something good?
/ʃəl aɪ brɪŋ jʊ ˈsʌmθɪŋ gʊd/
Bố mang cho con thứ gì tốt nhé?

Have fun with Mommy.
/həv fʌn wɪð ˈmɒmi/
Vui vẻ cùng mẹ nhé.

I’ll come back from work as fast as I can.
/aɪl kʌm bæk frɒm wɜːk æz fɑːst æz aɪ kæn/
Bố sẽ đi làm về nhanh nhất có thể.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Chúng tôi đã phát hiện thấy bạn đang sử dụng tiện ích mở rộng để chặn quảng cáo. Vui lòng hỗ trợ chúng tôi bằng cách vô hiệu hóa các trình chặn quảng cáo này.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock