Dạy con song ngữ – Eating habits and etiquette – Thói quen và nghi thức ăn uống

Nếu tính năng chấm điểm phát âm không hoạt động, bạn vui lòng mở website trên máy tính hoặc laptop bằng trình duyệt Chrome và cho phép sử dụng Microphone nhé!

Mẹo: nếu máy tính không nhận diện được từ vựng bạn đã đọc, bạn có thể đọc thêm từ "hey" trước mỗi từ vựng nhé. Ví dụ: thay vì nói "apple", bạn có thể nói "hey apple".

Don’t be picky with your food.
/dəʊnt biː ˈpɪki wɪð jə fuːd/
Đừng kén chọn thức ăn.

Don’t walk around while you eat.
/dəʊnt wɔːk əˈraʊnd waɪl jʊ iːt/
Đừng đi lại lung tung trong lúc ăn.

Don’t leave your food uneaten.
/dəʊnt liːv jə fuːd ʌnˈiːtn/
Đừng bỏ thừa thức ăn.

You should eat by yourself.
/jʊ ʃəd iːt baɪ jɔːˈself/
Con nên tập tự ăn đi.

Be careful not to drop your food.
/biː ˈkeəfʊl nɒt tə drɒp jə fuːd/
Cẩn thận đừng làm rơi đồ ăn.

Oops! You dropped your food.
/əʊz/ /jʊ drɒpt jə fuːd/
Ui, con làm rơi đồ ăn kìa.

It’s okay. I’ll clean it.
/ɪts ˈəʊˈkeɪ/ /aɪl kliːn ɪt/
Không sao, mẹ sẽ dọn nó.

Eat slowly and don’t rush.
/iːt ˈsləʊli ənd dəʊnt rʌʃ/
Ăn chậm thôi, đừng vội con.

Chew well.
/ʧuː wel/
Nhai kỹ vào.

Use your chopsticks right.
/juːs jə ˈʧɒpstɪks raɪt/
Cầm đũa cho đúng vào.

Don’t spit out the food.
/dəʊnt spɪt aʊt ðə fuːd/
Đừng nhổ thức ăn ra.

Sit down and eat at the table.
/sɪt daʊn ənd iːt ət ðə ˈteɪbl/
Ngồi xuống và ăn tại bàn.

Sit properly at the table.
/sɪt ˈprɒpəlɪ ət ðə ˈteɪbl/
Ngồi ngay ngắn trong bàn ăn nào.

Don’t talk with your mouth full.
/dəʊnt tɔːk wɪð jə maʊθ fʊl/
Đừng nói chuyện khi miệng đầy thức ăn.

Put your bowl in the sink.
/pʊt jə bəʊl ɪn ðə sɪŋk/
Đặt bát của con vào bồn rửa.

Help me clean up the table.
/help miː kliːn ʌp ðə ˈteɪbl/
Giúp mẹ dọn bàn nào.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Chúng tôi đã phát hiện thấy bạn đang sử dụng tiện ích mở rộng để chặn quảng cáo. Vui lòng hỗ trợ chúng tôi bằng cách vô hiệu hóa các trình chặn quảng cáo này.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock